KOSZE    SKRZYNIE    PUDEŁKA  

KOSZYKI.COM.PL

§ 1 Regulamin strony i zakupów
 1. Właścicielem strony www.koszyki.com.pl [strona internetowa] jest Profit M Michał Sawicki [właściciel] z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gołdapskiej 6 wpisana do CEIDG pod numerem REGON 200822121 posiadająca NIP 5422966650.
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 3. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie w sekcji "Oferta".
 4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Operatorem strony internetowej www.koszyki.com.pl jest właściciel.
 2. Przeznaczenie strony: informacja o nowościach produktowych właściciela, przedstawienie oferty w dziale ‘Oferta’ w witrynie prowadzonej przez właściciela.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
§ 3 Odpowiedzialność za treść
 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.
§ 4 Obszar obowiązywania oferty
 1. Oferta internetowa właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.
 2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.
§ 5 Prawa autorskie
 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela. Wszystkie zamieszczone materiały reklamowe na stronie są wyłączną własnością właściciela.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
§ 6 Wskazówki techniczne
 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
§ 7 Zamówienia
 1. Zamówienia można składać wyłącznie drogą mailową na wskazane adresy na stronie lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego
 2. Po zapoznaniu się z zamówieniem właściciel akceptuje zamówienie poprzez wysłanie fakturę proforma w celu opłacenia jej gdyż jedynie opłacona faktura oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi podstawę do realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane wyłącznie po opłaceniu faktury proforma. Inne formy rozliczenia nie są realizowane.
 4. Po opłaceniu faktury proforma czas realizacji zamówienia wynosi do 20 dni roboczych. W wyjątkowych okolicznościach, powstałych z winy osób trzecich właściciel zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 30 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności.
 5. Zamówienia nie są realizowane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres michal@swck.pl
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

poznajmy się

Masz pytania? Świetnie, bo my mamy odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami